Общи условия

"Хенди мейдс" (www.HandyMades.com) е интернет платформа, която предоставя достъпна електронна среда за купуване, продаване и търсене на ръчно изработени продукти, предлагани от различни производители.

Пълноценното използване на платформата е достъпно само за регистрирани потребители. Те могат да изберат типа регистрация - на купувач и/или продавач.

С акта на регистрацията си потребителят декларира съгласие за спазване на Общите условия.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "Хенди мейдс" (www.HandyMades.com), Вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст, изображения и програмен код, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, е изрично забранено.

Използване на уебсайта

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на "Хенди мейдс", потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

Потребителят е длъжен да се съобразява с препоръките и предписанията на администраторите на сайта при забелязани грешки и неточности в предоставяната информация, както и да отговаря своевременно на съобщенията на администратора, които получава в своя профил или по имейл.

Поръчки

Договор от разстояние за извършване на покупка на продукт по предложение на потребителя-купувач се счита за сключен с акта на регистриране на поръчка в "Хенди мейдс". Този договор от разстояние (поръчката) обвързва купувача със заплащане на цената на поръчаните продукти и тяхната доставка.

Цени

Цените в "Хенди мейдс" са отговорност на продавачите (щандовете). Те имат право да променят фиксираните цени по свое усмотрение, по всяко време, без да дължат предварително уведомяване на потребителите.

Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена от продавача в "Хенди мейдс" в момента на поръчката.

Ако продавачът/щандът е посочил отстъпки, валидни за пратка при определени условия и тези условия са изпълнени, то купувачът е в правото си да заплати цената след приспадане на отстъпките. Те се начисляват автоматично и са видими в хода на самата поръчка.

Комисионни

Регистрацията в www.HandyMades.com и публикуването на обяви са напълно безплатни за продавачи и купувачи!

Както купувачите, така и продавачите/щандовете, не дължат никакви комисионни или такси за ползването на www.HandyMades.com!

Продавачът дължи да заплати такса единствено ако желае да ползва някоя от промо-опциите в сайта.

Доставка

Доставката на поръчаните артикули се извършва от продавачите или техни представители в договорения с купувача начин и срок.

Плащане на закупени продукти

При плащане в брой на поръчаните продукти, купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на продавача или на неговия представител, извършващ доставката (куриерска фирма), пълната стойност на доставяната пратка. Всички разходи по доставката са за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго.

Срок за плащане

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата, на която е договорена поръчката. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупени продукти

Купувачът упражнява правото си на отказ от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите по получаване и връщане на доставката, съгласно чл. 55, ал. 1 и 2, ако продуктите вече са изпратени към купувача.

Купувачът има право да направи рекламация при несъответствие между поръчания и получения продукт или при забелязани сериозни дефекти, неописани в страницата на продукта и неотразени в оценката на продукта, която го съпровожда. В тези случаи продавачът е длъжен да възстанови заплатената сума за покупката, както и направените разходи по доставянето на продукта.

Когато това е възможно, продавачът изпраща за своя сметка реално поръчания продукт или продукта в посоченото при покупката състояние. При поискване купувачът е длъжен да върне в непроменен вид продукта за сметка на продавача в посочените в ЗЗП срокове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Прочети още Разбрах и приемам